Thẻ nhúng video trong html về một trình xem phim vào trang web

Thẻ hay dùng

<video autoplay controls muted width='100%'><source src='dán link .mp4 vào đây'></video>

Các thuộc tính được sử dụng trong thẻ <audio>

– Thẻ <video> có chín thuộc tính cơ bản.

– Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về chín thuộc tính đó:

src Xác định đường dẫn đến tập tin video mà bạn muốn phát
controls Xác định việc “thanh điều khiển của trình xem phim sẽ được hiển thị”
autoplay Thiết lập hành động:
“sau khi trang web được tải xong, trình xem phim sẽ tự động phát video”
loop Thiết lập hành động “video sẽ tự động được phát lặp lại sau mỗi lần kết thúc”
muted Xác định việc trình xem phim sẽ mặc định được thiết lập ở chế độ “tắt tiếng”
preload Xác định việc tập tin video có được tải cùng với lúc tải trang hay không
poster Xác định một tập tin hình ảnh dùng để làm ảnh đại diện cho video trước khi phát
width Xác định chiều rộng của trình xem phim
height Xác định chiều cao của trình xem phim

36 Lượt Xem Author: Toancr SEO