Code javascript xác minh độ tuổi xuất hiện nội dung

Code javascript xác minh độ tuổi xuất hiện nội dung

<div id="nhaycam">
<p class="nnd">Nội dung nhạy cảm, vui lòng xác nhận trên 18 tuổi!
<input type="text" name="HoTen" placeholder="Nhập số tuổi vào đây...">
<input type="button" name="HienThi" value="Xác nhận" onClick="hoten()"></p>
</div>

<script>
function hoten(){
   document.getElementById("nhaycam").innerHTML="<p style='text-align: center;'><img src='https://lh3.googleusercontent.com/pw/AJFCJaUbF9E1cJI59KaYFH-wBYwebge78X1gJxp_xoH5UgH9hs8CpeJhoyXZS-5PjiJOrQa5PDmHQEJQpKoc34DkU7SarahOawqL8UM9qNJ52dhvHVFD-LUAeJhoRB2pXSOTLTJ1DSPX06uNwKo0Ed7t1TM=w588-h907-s-no?authuser=0'></p><style>.nnd{display:none;}</style>";
}
</script>

 

57 Lượt Xem Author: Toancr SEO