Các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce thông dụng

Các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce thông dụng – Để có thể tùy biến hay viết code lại trang sản phẩm hay trang trang danh mục khi dùng plugin Woocommerce thì bạn cần nắm rõ các hàm thông dụng dưới đây nhé.

Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce

Hàm hiển thị tiêu đề sản phẩm

<?php the_title() ;?>

Hàm hiển thị link sản phẩm

<?php the_permalink() ;?>

Hàm hiển thị ảnh sản phẩm

<?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" => get_the_title(),"alt" => get_the_title() ));?>

Hàm hiển thị mô tả sản phẩm

<?php the_excerpt() ;?>

Hàm hiển thị nội dung sản phẩm

<?php the_content() ;?>

Hàm hiền thị danh sách hình ảnh sản phẩm

<?php
global $product;
$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();
foreach( $attachment_ids as $attachment_id ) { ?>
<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, 'thumbnail'); ?>
<?php } ?>

Hàm hiền thị nút mua hàng

<?php echo apply_filters( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link',
sprintf( '<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="add-cart button %s product_type_%s buynow">Mua hàng</a>',
esc_url( $product->add_to_cart_url() ),
esc_attr( $product->id ),
esc_attr( $product->get_sku() ),
$product->is_purchasable() ? 'add_to_cart_button' : '',
esc_attr( $product->product_type ),
esc_html( $product->add_to_cart_text() )
),
$product ); ?>

Hàm hiền thị giá sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true ); ?>

Hàm hiền thị giá khuyến mãi sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true ); ?>

Hàm hiển thị mã sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sku', true ); ?>

Hàm hiển thị tình trạng sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_stock_status', true ); ?>

Hàm hiển thị hình thức giao hàng

<?php echo $product->get_shipping_class(); ?>

Hàm hiển thị khối lượng sản phẩm

<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_weight', true ); ?>

Hàm hiển thị số lượng trong trang chi tiết sản phẩm

<form enctype="multipart/form-data" method="post" class="cart">
    <div class="quantity"><label>Số lượng: </label><input type="number" size="4" class="input-text qty text" title="SL" value="1" name="quantity" min="1" step="1"></div>
    <input type="hidden" value="<?php echo $vnid = the_ID(); ?>" name="add-to-cart">
    <button class="add-cart single_add_to_cart_button alt buynow" type="submit">Đặt mua</button>
</form>

Hàm hiển thị đánh giá (Rating) sản phẩm

<?php echo $product->get_rating_html(); ?>

Hàm hiển thị từ khóa sản phẩm

<?php global $post, $product; $tag_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' ) ); echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Tag:', 'Tags:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hàm hiển thị danh mục sản phẩm

<?php global $post, $product; $cat_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ); echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Category:', 'Categories:', $cat_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hàm hiển thị bình luận sản phẩm

<?php
if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
    comments_template();
endif;
?>

Hàm hiển thị tiêu đề danh mục

<?php echo get_cat_name(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

Hàm hiển thị link danh mục sản phẩm

<?php echo get_term_link(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

Hàm hiển thị mô tả danh mục sản phẩm

<?php echo category_description(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

 

383 Lượt Xem Author: Toancr SEO