Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress có thể bạn chưa biết

Trong bài viết này Tòn sẽ tổng hợp tất tần tật các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress có thể bạn chưa biết. Bạn biết đấy, làm nghề website luôn chơi với ông Google. Do đó, dân lập trình cần phải cập nhật theo để tối ưu chuẩn nhất theo google đề ra. Nhằm đưa website của bạn theo trải nghiệm của người dùng tốt nhất. Dưới đây là những cú pháp và chức năng của 1 số hàm cơ bản trong wordpress. Nhằm giúp bạn dễ dàng lập trình website chuẩn nhất.

Mục lục bài viết

Tổng hợp các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress

1. Hàm bloginfo() và get_bloginfo()

bloginfo() và get_bloginfo() là hàm lấy dữ liệu wordpress của website bạn đang sử dụng. Nó lấy các dữ liệu chung như:

+ Tiêu đề trang web

+ Đường dẫn trang web

+ Version của wordpress đang dùng…

Hàm get_bloginfo() là hàm lấy dự liệu trả về. Dữ liệu của get_bloginfo() có thể đem đi xử lý, còn bloginfo() cũng tương tự như dự liệu của hảm này tự động in ra luôn.

Cú pháp:

<?php 
 bloginfo($info);
?>

Trong đó $info là tham số các dữ liệu cần lấy:

 • name : Hiển thị tên của trang web
 • siteurl : Hiển thị địa chỉ trang chủ URL Website
 • description : Hiển thị mô tả của trang web
 • wpurl : Hiển thị địa chỉ url của trang web được thiết lập url từ bảng wp_options của database
 • url : Hiển thị địa chỉ của trang Web
 • admin_email : Hiển thị Email quản trị được thiết lập trong Cài đặt > Cài đặt chung
 • charset : Hiển thị kiểu Charset Encoding của website ví dụ “UTF-8”
 • version : Hiển thị phiên bản WordPress hiện tại đang sử dụng
 • html_type : Hiển thị kiểu Content Type của WordPress mặc định là “text/html”
 • language : Hiển thị ngôn ngữ site đang sử dụng
 • stylesheet_url : Hiển thị địa chỉ đến file style.css
 • stylesheet_directory : Hiển thị link đến thư mục theme hiện tại
 • rss_url : Hiển thị địa chỉ RSS 0.92 feed
 • rss2_url : Hiển thị the RSS 2.0 feed

Ví dụ: Nó sẽ hiển thị kết quả là: Cam Ranh Media

<h1>
<?php 
  bloginfo('name');
?>
</h1>

2.Hàm register_nav_menus() và wp_nav_menu()

Nếu bạn muốn tạo thêm các vị trí menu trong WordPress (Menu Location) thì sẽ cần sử dụng hàm register_nav_menus(). Cách sử dụng rất đơn giản lắm nè.

Ví dụ: dưới đây mình sẽ tạo ra thêm 3 menu location (code này nên đặt trong functions.php nhé).

<?php
  register_nav_menus( array(
    'menu-1' => 'Menu 1',
    'menu-2' => 'Menu 2',
    'menu-3' => 'Menu 3'
  ) );
?>

Và để hiển thị một menu location nào đó ra ngoài template. Bạn có thể sử dụng hàm wp_nav_menu() như bên dưới.

<?php wp_nav_menu( array( 'menu_location' => 'menu-1' ) ); ?>

3.Hàm Áp dụng trong vòng lặp của Query Post WordPress

Hiển thị ID của bài viết

<?php the_ID(); ?>

Hiển thị ra tên của bài viết

<?php the_title() ;?>

Hiển thị Link bài viết

<?php the_permalink() ;?>

Xem Thêm : Khóa học thiết kế web ở Nha Trang

Hiển thị trích dẫn của bài viết

<?php the_excerpt() ;?>

Hiển thị ngày tháng năm của bài viết, bạn cũng có thể thay đổi d/m/y thành d-m-y hoặc d-m-y h:m

<?php the_time("d/m/y") ;?>

Hiển thị tác giả của bài viết

<?php the_author_posts_link(); ?>

Ví Dụ:

Bạn có 1 vòng lặp lấy ra tên và link các bài viết:

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<a href="<?php the_permalink() ;?>"><?php the_title() ;?></a>
<?php endwhile ; wp_reset_query() ;?>

4.Hàm Áp dụng trong trang category.php WordPress

Hiển thị ID của danh mục hiện tại

<?php echo get_queried_object_id(); ?>

Hiển thị tên của danh mục hiện tại

<?php single_cat_title('') ?>

Hiển thị Link của danh mục hiện tại

<?php get_category_link( get_cat_ID( single_cat_title('',false) ) ); ?>

5.Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress hỗ trợ lấy danh sách

Hiển thị danh sách tác giả của Website

<?php wp_list_authors(); ?>

Hiển thị danh sách danh mục có trong Website

<?php wp_list_categories(); ?>

Hiển thị danh sách các bình luận trong bài viết

<?php wp_list_comments(); ?>

Hiển thị danh sách các Pages

<?php wp_list_pages(); ?>

6.Hàm đổi tên Footer Admin WordPress

A:Nhận tên website

/**
 * Add tên website vào Footer Admin
 * @author Nguyễn Toàn
 */
function remove_footer_admin () {
  echo get_bloginfo('name');;
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

B:Cố định 1 tên

// Add tên tùy chỉnh Footer Admin
function remove_footer_admin () {
  echo 'Cam Ranh Media - CEO & Founder Nguyễn Toàn';
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

=> Đặt dòng lệnh trên vào file functions.php nhé!

7.Hàm trở về phiên bản biên soạn Classic Editor

Đặt dòng lệnh này vào file functions.php nhé!

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

8.Hàm loại bỏ logo admin WordPress

Đặt dòng lệnh này vào file functions.php nhé!

// Loại bỏ Menu Admin
function remove_wp_admin_bar_logo() {
global $wp_admin_bar;

$wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
}

add_action('wp_before_admin_bar_render', 'remove_wp_admin_bar_logo', 0);

9.Kiểm tra bài viết có hình đại hiện hay không. Nếu không có thì thay thế ảnh not found

Đặt dòng lệnh này vào file functions.php. Hàm này sẽ lấy thông từ theme con nhé.

/**
 * Kiểm tra bài viết có hình đại hiện hay không. Nếu không có thì thay thế ảnh not found
 */
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'cr_thumbnail_html' );
function cr_thumbnail_html( $html ) {
  if(!is_admin()){
    if ( empty( $html ) )
      $html = '<img src="' . trailingslashit( get_stylesheet_directory_uri() ) . '/images/no-image-icon.png' . '" class="img-responsive center-block wp-post-image" alt="Image not found" />';
  }
  return $html;
}

10.Hàm loại bỏ tài nguyên chặn hiển thị CSS

Đặt dòng lệnh này vào file functions.php của theme. Hàm này giúp tối ưu website nhưng chỉ phù hợp với một số theme thôi nhé!

/**
 * Loại bỏ tài nguyên chặn hiển thị CSS
 */
 function add_rel_preload($html, $handle, $href, $media) {
  
  if (is_admin())
    return $html;

   $html = <<<EOT
<link rel='preload' as='style' onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'" id='$handle' href='$href' type='text/css' media='all' />
EOT;
  return $html;
}
add_filter( 'style_loader_tag', 'add_rel_preload', 10, 4 );

//* Loại bỏ CSS Gutenberg stylesheet in front
function wps_deregister_styles() {
  wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
  wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'wps_deregister_styles', 100 );

11.Hàm di chuyển javascripts xuống dưới Footer

Đặt dòng lệnh này vào file functions.php của theme. Hàm này giúp tối ưu website nhưng chỉ phù hợp với một số theme thôi nhé!

//* Move from head to the Footer
function footer_enqueue_scripts() {
 remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
 remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
 
 add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
 add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
 
}
add_action('after_setup_theme', 'footer_enqueue_scripts');

12.Hàm loại bỏ toàn bộ thông báo cập nhật trên WordPress

/**
 * Loại bỏ toàn bộ các thông báo cập nhật bất kể của WordPress Core, plugin hay theme
 */
function remove_core_updates(){
global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

13.Hàm get dynamic_sidebar

Theo mặc định, điều này hiển thị thanh bên trái. Nếu chủ đề của bạn chỉ định là một tên khác thì sửa lại tên left-sidebar nhé!

<?php dynamic_sidebar( 'left-sidebar' ); ?>

14.Hàm get shortcode

Shortcode chỉ thực thi trong trình soạn thảo của WordPress thôi chứ ở các hoàn cảnh khác nó không hiểu. Do đó nếu bạn muốn chèn shortcode vào một file PHP thì phải sử dụng hàm do_shortcode() để nó thực thi. Ví dụ như sau:

<?php echo do_shortcode(''); ?>

15.Hàm tắt update WordPress

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

16.Hàm tắt chức năng cài plugin mới

define('DISALLOW_FILE_MODS', true);

Xem Thêm : Giá yến vụn Khánh Hòa bao nhiêu tiền 1 lạng?

Thêm hàm trên vào file wp-config.php nhé.

17.Hàm ngăn chặn người dùng chỉnh sửa tệp trong WordPress

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );

Xem Thêm : Giá yến vụn Khánh Hòa bao nhiêu tiền 1 lạng?

Thêm hàm trên vào file wp-config.php nhé.

18.Hàm vô hiệu hóa chức năng tự tạo sitemap WordPress

add_filter('wp_sitemaps_enabled', '__return_false');

Chèn đoạn code sau đây vào file functions.php của theme hoặc child theme.

19.Hàm loại bỏ menu Admin quản trị WordPress

//Remove top level admin menus
function remove_admin_menus() {
  remove_menu_page( 'edit-comments.php' );
  remove_menu_page( 'link-manager.php' );
  remove_menu_page( 'tools.php' );
  remove_menu_page( 'plugins.php' );
  remove_menu_page( 'users.php' );
  remove_menu_page( 'options-general.php' );
  remove_menu_page( 'upload.php' );
  remove_menu_page( 'edit.php' );
  remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );
  remove_menu_page( 'themes.php' );
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_admin_menus' );

//Remove sub level admin menus
function remove_admin_submenus() {
  remove_submenu_page( 'themes.php', 'theme-editor.php' );
  remove_submenu_page( 'themes.php', 'themes.php' );
  remove_submenu_page( 'edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=post_tag' );
  remove_submenu_page( 'edit.php', 'edit-tags.php?taxonomy=category' );
  remove_submenu_page( 'edit.php', 'post-new.php' );
  remove_submenu_page( 'themes.php', 'nav-menus.php' );
  remove_submenu_page( 'themes.php', 'widgets.php' );
  remove_submenu_page( 'themes.php', 'theme-editor.php' );
  remove_submenu_page( 'plugins.php', 'plugin-editor.php' );
  remove_submenu_page( 'plugins.php', 'plugin-install.php' );
  remove_submenu_page( 'users.php', 'users.php' );
  remove_submenu_page( 'users.php', 'user-new.php' );
  remove_submenu_page( 'upload.php', 'media-new.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-writing.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-discussion.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-reading.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-discussion.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-media.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-privacy.php' );
  remove_submenu_page( 'options-general.php', 'options-permalinks.php' );
  remove_submenu_page( 'index.php', 'update-core.php' );
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_admin_submenus' );

Chèn đoạn code sau đây vào file functions.php của theme hoặc child theme.

20.Hàm searchbox tìm kiếm chính xác 100% theo tiêu đề

//* Search chinh xac
add_filter('posts_search', 'pvs_search_is_exact', 20, 2);
function pvs_search_is_exact($search, $wp_query){

  global $wpdb;

  if(empty($search))
    return $search;

  $q = $wp_query->query_vars;
  $n = !empty($q['exact']) ? '' : '%';

  $search = $searchand = '';

  foreach((array)$q['search_terms'] as $term) :

    $term = esc_sql(like_escape($term));

    $search.= "{$searchand}($wpdb->posts.post_title REGEXP '[[:<:]]{$term}[[:>:]]')";

    $searchand = ' AND ';

  endforeach;

  if(!empty($search)) :
    $search = " AND ({$search}) ";
    if(!is_user_logged_in())
      $search .= " AND ($wpdb->posts.post_password = '') ";
  endif;

  return $search;

}

Chèn đoạn code trên vào file functions.php của theme hoặc child theme nhé.

21.Hàm chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress

Bạn chỉ cần thêm một đoạn code ngắn vào trong file Function của bạn:

function example_theme_support() {
  remove_theme_support( 'widgets-block-editor' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'example_theme_support' );

Hoặc đoạn code dưới đây

function example_use_widgets_block_editor( $use_widgets_block_editor ) {
  if ( 123 === get_current_user_id() ) {
    return false;
  }
  return $use_widgets_block_editor;
}
add_filter( 'use_widgets_block_editor', 'example_use_widgets_block_editor' );

22.Hàm chuyển % sang px theme flatsome

// chuyển % sang px
if ( ! function_exists( 'hiepdesign_mce_text_sizes' ) ) {
  function hiepdesign_mce_text_sizes( $initArray ){
    $initArray['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px";
    return $initArray;
  }
  add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'hiepdesign_mce_text_sizes', 99 );
}

23.Khởi tạo viết code shortcode đơn giản

Bước 1: Trước tiên bạn hãy vào file functions.php của theme đang sử dụng và nhập đoạn code dưới đây vào

/**
 * Viết shortcode
 */
add_shortcode( 'toancr_show_shortcode', 'toancr_content' );
function toancr_content() { ?>
<div class="toancr-content">
 <p>Viết content vào đây</p>
</div>
<?php
}

Chú ý: Thẻ <p></p> là phần để bạn nhập nội dung vào.

Bước 2: Bạn đặt lệnh hiển thị nội dung như sau
+ Đối với file .php bạn đặt đoạn code này vào vị trí muốn hiển thị: <?php echo do_shortcode(“[toancr_show_shortcode]”); ?>

+ Đối với nội dung trên web như widget thì dùng lệnh: [toancr_show_shortcode]

24.Tạo popup khi nhấn vào link bất kỳ trên web

Bước 1: Đặt onclick=’open_popup()’ vào thẻ <body>

Bước 2: Thêm đoạn script dưới đây vào footer

Lưu ý: Thay link shopee thành link của bạn

<script type="text/javascript">
  
function open_popup() {
window.open('https://shope.ee/7KQGqlpdty',"blank", "width=200,height=200")
}
</script>

25.Tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần khi click chuột bất kỳ trên web

<script>
function addEvent(obj, eventName, func){
  if (obj.attachEvent)
  {
  obj.attachEvent("on" + eventName, func);
  }
  else if(obj.addEventListener)
  {
  obj.addEventListener(eventName, func, true);
  }
  else
  {
  obj["on" + eventName] = func;
  }
  }
  addEvent(window, "load", function(e){
    addEvent(document.body, "click", function(e)
    {
      if(document.cookie.indexOf("tcr=toancrpopup") == -1)
      {
    params = 'width=' + screen.width;
    params += ', height=' + screen.height;
        params += ', top=0, left=0,scrollbars=yes';
        params += ', fullscreen=yes';
        var w = window.open("https://shope.ee/5KfDcu2lab", 'window',"width=200,height=200", params).blur();
        document.cookie = "tcr=toancrpopup";
        window.focus();
      }
    });
  });
</script>
<script>
function showPopupShopee () {
  // Get time old
  var TIMES_TAMP_IN_SECONDS_POPUP_SHOPEE = localStorage.getItem("TIMES_TAMP_IN_SECONDS_POPUP_SHOPEE");
  // Get time current
  var secondCurrent = Math.floor(Date.now() / 1000);
  // check null or time > 1 day = 86400s
  if(TIMES_TAMP_IN_SECONDS_POPUP_SHOPEE == null || (secondCurrent - TIMES_TAMP_IN_SECONDS_POPUP_SHOPEE) > 86400) {
    localStorage.setItem("TIMES_TAMP_IN_SECONDS_POPUP_SHOPEE", secondCurrent);
    window.open('https://shope.ee/5KfDcu2lab', '_blank', 'width=100,height=100');
  }
}
showPopupShopee();
</script>

=>Thay link shopee thành link của bạn

Khi làm WP bạn cần biết các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress

Những hàm cơn bản thông dụng của wordpress trên đây thường xuyên sử dụng cho việc lập trình tối ưu. Bất kỳ ai đang học về WP cũng đều phải biết và biết cách sử dụng. Trong suốt quá trình lập trình theme chúng ta sẽ sử dụng các hàm này rất là nhiều.

Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress xảy ra khi nào?

Khi bạn mới bước vào tìm hiểu WordPress. Ngoài kiến thức cơ bản về PHP/HTML/CSS. Bạn cũng nên tìm hiểu về các hàm hỗ trợ của WordPress. Các hàm trên đây thường xuyên sử dụng khi lập trình website cho khách hàng hoặc cá nhân bạn.

Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
THÔNG TIN THÊM

Quảng cáo

Nhận Mã Giảm Giá Hosting

Quảng cáo